Rss Feed

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH CAO BẰNG LẦN THỨ 5 (2016-2017)

Đăng lúc: Thứ ba - 09/05/2017 09:52 - Người đăng bài viết: admin
      UBND TỈNH CAO BẰNG                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    BTT HỘI THI SÁNG TẠO                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  KỸ THUẬT TỈNH CAO BẰNG

                                                                                                  Cao Bằng,  ngày 24  tháng 5 năm 2016


THỂ LỆ
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH CAO BẰNG
LẦN THỨ 5 (2016-2017)
(Ban hành kèm theo Quyết định số  63  /QĐ-BTC ngày 25  tháng 4  năm 2016  của
Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 5)

 
     Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai các Hội thi, Cuộc thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật của tỉnh;
     Căn cứ Quyết định số 289/QĐ - LHHVN ngày 19/4/2016 Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016- 2017);
     Căn cứ Quyết định số 483 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 5 (2016-2017), nay ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 5 (2016-2017), bao gồm những điều sau:
      Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
      Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và địa phương.
      Điều 2. Cơ quan tổ chức
      Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh và một số sở ban ngành liên quan tổ chức Hội thi.
      Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng là cơ quan Thường trực.
      Điều 3. Lĩnh vực dự thi
      Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham gia Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 nhóm lĩnh vực sau đây:
      1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
      2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;
      3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng;
      4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và  môi trường;
      5. Y dược;
      6. Giáo dục và Đào tạo.
      Điều 4. Đối tượng dự thi
      1. Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đang làm việc và sinh sống tại Cao Bằng, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế- xã hội được tạo ra và áp dụng tại Cao Bằng từ năm 2011 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.
      2. Mọi tổ chức đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.
      3. Các giải pháp đã đoạt giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam hoặc giải thưởng Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) và các giải pháp đã đoạt giải trong Hội thi lần thứ 1, 2, 3, 4 không thuộc đối tượng được xét, chấm điểm và trao giải của Hội thi.
      Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi
      1. Tính  mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam nói chung và ở Cao Bằng nói riêng. Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.
      2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của tỉnh Cao Bằng: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã áp  dụng có hiệu quả kinh tế- xã hội.
      3. Hiệu quả kinh tế- kỹ thuật- xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế- kỹ thuật- xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam nói chung và Cao Bằng nói riêng không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.
      Điều 6. Hồ sơ dự thi
      Đánh máy trên khổ giấy A4.
      Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học- kỹ  thuật ghi tại  
      Điều 3 của Thể lệ này.
               1. Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu) gồm các nội dung sau:
                - Họ và tên người dự thi;
                - Tên tổ chức dự thi;
                - Địa chỉ nơi làm việc;
                - Địa chỉ nơi cư trú;
                  Điện thoại liên hệ (nếu có);
                - Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);
                - Tên giải pháp dự thi;
                - Lĩnh vực dự thi;
                - Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm).
                - Danh sách chủ nhiệm và các thành viên thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra.
                - Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật.
                - Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại Điều 4, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.
                2. Bản mô tả giải pháp dự thi.
                - Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
                - Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó;
                - Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới:
               - Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng;
               - Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam;
               - Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó;
              - Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động…
             3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp đánh giá được hiệu quả kinh tế- xã  hội. Các tác giả gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, hình ảnh các tính toán minh họa. Các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa. Có xác nhận của tổ chức cho phép dự thi hoặc của địa phương nơi tác giả cư trú.
   Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi
             1. Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng theo địa chỉ:
                 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng
                 070B Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
                 Điện thoại: 0263 952 680;  0263 882 363           Fax: 0263 852 363
                 Email: lienhiephoicb@gmail.com
             2. Thời hạn nhận các giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:
             - Thời hạn nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017, chấm các giải pháp dự thi từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
             - Lễ trao giải thưởng dự kiến vào (Quý IV) năm 2017 hoặc tháng 4 năm 2018.
             3. Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Hội thi.
             4. Hổ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải Hội thi trong vòng 3 tháng nếu người dự thi yêu cầu.
   Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi
   Hội đồng giám khảo chuyên ngành do Ban tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá  được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban tổ chức Hội thi qui định.
   Điều 9. Giải thưởng
   Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 5 có tối đa 66 giải, trong đó:
   - 6 giải Nhất, mỗi giải trị giá 16.000.000đ (Mỗi lĩnh vực có 01 giải Nhất)
   - 12 giải Nhì, mỗi giải trị giá 12.000.000đ (Mỗi lĩnh vực có 02 giải Nhì)
   - 18 giải Ba, mỗi giải trị giá 9.000.000đ (Mỗi lĩnh vực có 03 giải Ba)
   - 30 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 4.000.000đ (Mỗi lĩnh vực có 5 giải Khuyến khích)
    Các tác giả đạt giải được cấp giấy chứng nhận và kèm theo tiền thưởng. Các tác giả đạt giải Nhất, Nhì, Ba được tặng cúp (Giải Nhất được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh).
    Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh và các ngành liên quan khác còn có các phần thưởng tặng cho các tác giả là hội viên, đoàn viên… có những giải pháp đạt kết quả cao.
    Đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động phổ biến và tổ chức Hội thi; đơn vị và cá nhân tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại kết quả cao sẽ được Ban tổ chức Hội thi đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.
     Điều 10. Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội Đồng giám khảo chuyên ngành
     1. Ban tổ chức Hội thi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập bao gồm các thành viên (Theo Quyết định số 483 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016). Trưởng Ban tổ chức Hội thi là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thay mặt Ban tổ chức Hội thi ký quyết định thành lập Ban thư ký, Hội đồng giám khảo chuyên ngành, ban hành Thể lệ Hội thi, Quy định về chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi.
      2. Ban thư ký Hội thi do Ban tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.
      3. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi giúp Ban tổ chức Hội thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.
      Điều 11. Kính phí tổ chức Hội thi
      1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:
       - Ngân sách Nhà nước tại địa phương được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh.
       - Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
       2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:
       - Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi.
       - Chi tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.
       - Các khoản chi cho tác giả có giải pháp đoạt giải và đại biểu mời đến dự Lễ tổng kết và trao giải thưởng tại tỉnh.
       Điều 12. Vấn đề liên quan đến bảo hộ sở hữu công nghiệp
       Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.
       Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao giải thưởng của Ban tổ chức Hội thi.
       Điều 13. Tổ chức thực hiện
       Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội nông dân và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan có văn bản chỉ đạo gửi theo ngành dọc của mình để tổ chức triển khai tham dự Hội thi. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Hội thi, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật của tỉnh. Để Hội thi được tuyên truyền sâu rộng và có nhiều giải pháp tham dự Hội thi.
       Điều 14. Điều khoản thi hành
       Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Cơ quan Thường trực, Ban Thư ký Hội thi tổng hợp và trình Ban tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 


Công văn mới

Số: 001
Tên: (Thông báo về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe)

Ngày BH: (15/02/2019)

Số: TT số 14/2019/TT-BYT
Tên: (HÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp)

Ngày BH: (08/08/2019)

Số: TT số 13/2019/TT-BYT
Tên: (THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp)

Ngày BH: (08/08/2019)

Số: TT số 39/2018/TT-BYT (1)
Tên: (Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp)

Ngày BH: (30/11/2018)

Số: CV số 2304/SYT-TCCB
Tên: (V/v thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại)

Ngày BH: (11/12/2015)

Số: CV số 1838/SYT-NVY
Tên: (V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)

Ngày BH: (07/12/2015)

Số: 9524
Tên: (BYT)

Ngày BH: (02/12/2015)

Số: 2360
Tên: (Quết định phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dựng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2015)

Ngày BH: (05/07/2011)

Số: 25/2014/QĐ-UBND
Tên: (Về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng)

Ngày BH: (28/08/2014)

Số: 1191/QĐ-BYT
Tên: (V/v phê duyệt đề án kiện toàn hệ thống tổ chức Công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp của ngành Y tế giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015)

Ngày BH: (14/04/2010)

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 134
  • Tháng hiện tại: 1533
  • Tổng lượt truy cập: 275868

FANPAGE